Baza normativă

 

R E G U L A M E N T U L

privind organizarea şi funcţionarea Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

1.Regulamentulprivind organizarea şi funcţionarea Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament)instituie normele de organizare şi funcţionare, precum şi stabileşte misiunea, sarcinile de bază, atribuţiile, modul de organizare a activităţii Clubului sportiv central „Dinamo” (în continuare – Clubul) al Ministerului Afacerilor Interne.

2.Clubul reprezintă o autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, are patrimoniu distinct, bilanţ autonom, conturi curente în instituţiile bancare, ştampilă cu denumirea sa şi alte rechizite necesare.

3.Clubul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legiinr.330 – XIVdin 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport, alte acte normative în vigoare, acorduri, tratate internaţionale, la care Republica Moldova este parte, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în baza prezentului Regulament.

4.Activitatea Clubului se bazează pe principiile legalităţii, colaborării şi cooperării interinstituţionale, principiul asigurării transparenţei şi principiul respectării normelor de deontologie profesională.

 

Capitolul II. Misiunea şi sarcinile de bază

 

5. Clubul are misiunea de a asigura conducerea organizatorico-metodică şi realizarea practică a pregătirii fizice şi instrucţiunii de tragere, în scopul  atingerii unui nivel înalt profesional şi de dezvoltare a probelor sportive cu caracter aplicativ în rândul angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru realizarea misiunii sale, Clubul exercită următoarele sarcini de bază:

1)    asigurarea  organizatorico-metodică a pregătirii fizice și instrucțiunii de tragere a angajaților cu statut special a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;

2)    organizarea şi desfăşurarea spartachiadelor și altor acțiuni sportive cu caracter în masă, precum și de întremare a sănătății;

3)    colaborarea cu instituțiile publice abilitate din țară în scopul pregătirii sportivilor de performanță, precum și participarea lor la competițiile naționale și internaționale;

4)    înaintează propuneri privind dezvoltarea cadrului normativ în domeniul pregătirii fizice și instrucțiunii de tragere.

5)     asigură baza tehnico-materială pentru desfășurarea pregătirii fizice și instrucțiunii de tragere pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne cît și autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

 

Capitolul III. Organizarea activităţii clubului

 

6.Clubul include în componenţa sa următoarele subdiviziuni:

1)    Secţia instruire metodică;

2)    Secţia sport profesional;

3)    Secţia resurse umane şi asistenţă juridică;

4)    Secţia economie şi finanţe;

5)    Centrul pregătire de foc;

6)    Centrul cultură fizică şi sport;

7)    Secţia administrare şi dezvoltare;

8)    Secţia medicină sportivă.

7.Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Clubul îşi realizează sarcinile  încredinţate în interacţiune cu aparatul central, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cooperează în soluţionarea problemelor de interes comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii în limita competenţei.

8.Clubul este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Afacerilor Interne.

9.Clubul este condus de şef, numit şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului afacerilor interne.

10. În absenţa şefului, conducerea este asigurată de către şeful adjunct al Clubului.

11.În scopul asigurării soluţionării colegiale a problemelor ce ţin de activitatea de serviciu, şeful Clubului convoacă şedinţe periodice.

12.Structura organizatorică şi statele de organizare ale Clubului sunt aprobate de către ministrul afacerilor interne,la propunerea şefului Clubului.

13.Finanţarea activităţii Clubului se efectuează anual, din contul surselor bugetului de stat, mijloacelor speciale, cotizaţiile de membru şi din alte surse financiare, conform planului de finanţare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne.

14.Clubul dispune de mijloace băneşti circulante, necesare pentru procurarea bunurilor materiale pentru remunerarea angajaţilor, soluţionarea necesităţilor sociale şi alte cheltuieli legate de activitatea Clubului.

15.Baza organizatorică a activităţii Clubului o constituie planurile de activitate, programele de dezvoltare.

16.Lucrările de secretariat în Club sunt ţinute conform actelor normative şi ordinii stabilite de MAI.

17. Membru al Clubului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţenii străini, persoane juridice, precum şi  asociaţiile obşteşti în baza unei cereri oficiale şi a achitării cotizaţiei de membru.

18.Clubul dispune de drapelul său, emblemă, fişe, medalii, diplome şi uniformă sportivă.

 

 

Capitolul IV. Atribuţiile subdiviziunilor structurale ale clubului

 

Secţiunea 1.Atribuţiile Secţiei instruire metodică

19.În activitatea sa, Secţia instruire metodică îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  organizează, desfăşoară şi evaluează procesul de instruire a angajaţilor cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate MAI, la pregătirea fizică şi instrucţiuni de tragere;

2)  verifică nivelul aptitudinilor la pregătirea fizică şi instrucţiuni de tragere a angajaţilor cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate MAI;

3)  organizează şi monitorizează desfăşurarea seminarelor instructiv-metodice la pregătirea fizică şi instrucţiuni de tragere ;

4)  stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi verificare a pregătirii fizice şi instrucţiuni de tragere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

5)  organizează şi desfăşoară competiţii sportive cu angajaţii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI în timpul orelor planificate, precum şi înafara serviciului, contribuind astfel la dezvoltarea şi propagarea sportului în rândul angajaţilor MAI;

6)  creează un sistem complex de pregătire fizică specială pentru serviciile operative şi subdiviziunile subordonate MAI, în scopul formării deprinderilor practice necesare efectivului în procedurile de neutralizare şi capturare;

7)  coordonează activitatea autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine MAI privind îndeplinirea cerinţelor, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne, care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire la pregătirea fizică și instrucțiunii de tragere;

8)  elaborează proiecte de ordine, dispoziţii şi a alte acte normative, care reglementează activitatea subdiviziunilor subordonate MAI, la compartimentul pregătire fizică şi instrucţiunii de tragere;

9)   asigură dezvoltarea sportului în masă.

 

Secţiunea 2.Atribuţiile Secţiei sport profesional

20.În activitatea sa, Secţia sport profesional îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  interacţionează cu instituţiile de stat abilitate, în scopul realizării politicii de stat în domeniul culturii fizice şi sportului;

2)  desfăşoară activitatea de selectare a sportivilor cu perspectivă şi propune ca aceştia să reprezinte Ministerul Afacerilor Interne la diverse competiţii;

3)  asigură pregătirea sportivilor de performanţă din cadrul autorităţilor administrative  şi instituţiilor din subordinea  Ministerului Afacerilor Interne şi participarea lor la competiţiile naţionale şi internaţionale;

4)  organizează şi desfăşoară activitatea didactică în grupele de instruire în cadrul Secţiei sport profesional în scopul selectării şi pregătirii rezervelor sportive, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi actelor normative aleMinisterului Afacerilor Interne şi a şcolilor sportive;

5)  în limita competenţei, stabileşte relaţii internaţionale de colaborare, schimb de experienţă, desfăşurare a unor activităţi sportive;

6)  efectuează, prin intermediul Secţiei medicină sportivă a Clubului, controlul medical permanent şi asigură asistenţa medico-biologică a sportivilor;

7)  organizează şi desfăşoară anual competiții între subdiviziunile organelor de forţă ale Republicii Moldova.

 

Secţiunea 3.Atribuţiile Secţiei resurse umane şi asistenţă juridică

21.În activitatea sa, Secţia resurse umane şi asistenţă juridică îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  implementează şi promovează politicile şi procedurile de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;

2)  duce evidenţa detaşărilor în străinătate a personalului;

3)  implementează procedurile de personal cu privire la: recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile vacante, orientarea şi integrarea profesională a noilor angajaţi;

4)  implementează procedurile administrative de personal cu privire la evidenţa personalului, completarea dosarelor personale, a carnetelor de muncă, a certificatelor etc.;

5)  programează concediile anuale de odihnă ale salariaţilor Clubului;

6)  înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în organizarea şi realizarea procedurilor de personal;

7)  întocmeşte fişele de post ale angajaţilor Clubului;

8)  desfăşoară anchete de serviciu;

9)  întocmeşte documentaţia de contractare a personalului şi de evidenţă a activităţii acestuia;

10) studiază toate actele normative în vigoare ce vizează domeniul dat şi întreprinde măsuri privind respectarea întocmai a prevederilor acestora;

11) oferă asistenţă juridică la încheierea contractelor individuale de muncă cu diferite categorii de personal;

12) acordă suport şi consultare juridică pe chestiuni de serviciu;

13) examinează propuneri, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor în raport cu Clubul;

14) reprezintă interesele Clubului în faţa organelor judecătoreşti;

15) perfectează şi coordonează proiectele de contracte încheiate de către Club.

 

Secţiunea 4.Atribuţiile Secţiei economie şi finanţe

22.În activitatea sa, Secţia economie şi finanţe îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  organizează evidenţa contabilă;

2)  asigură întocmirea corectă şi la timp adocumentelor primare şi legalitatea operaţiilor efectuate;

3)  asigură utilizarea mijloacelor financiare conform destinaţiei, în limitele alocaţiilor aprobate, precum şi integritatea mijloacelor băneşti şi valorilor materiale;

4)  participă la elaborarea şi gestionarea proiectelor ce ţin de asistenţa financiară internă şi externă;

5)  duce evidenţa veniturilor şi cheltuielilor conform devizului de cheltuieli pe mijloace speciale şi proiectelor finanţate din surse externe;

6)  calculează şi asigură plata la timp a salariilor, indemnizațiilor şi altor plăţi a angajaţilor;

7)  efectuează la timp decontările cu persoanele juridice şi fizice;

8)  participă la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontărilor, valorilor materiale şi formularelor cu regim special, determină corect şi la timp rezultatele inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;

9)  întocmeşte şi prezintă în termenii stabiliţi  rapoarte financiare;

10) păstrează documentele contabile, registrele de evidenţă şi alte documente,
precum şi le predă în arhivă în ordinea stabilită;

11) acordă asistenţă angajaţilor Clubului pe chestiuni ce ţin de domeniul economic şi financiar.

 

Secţiunea 5.Atribuţiile Centrului pregătire de foc

23.În activitatea sa, Centrul pregătire de foc îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  asigură îndeplinirea procesului de instruire a cursurilor de pregătire teoretică şi practică de mânuire a armei de foc;

2)  îndeplineşte programele speciale elaborate de MAI şi Club;

3)  desfăşoară în condiţii optime manifestările programate cu caracter de masă;

4)  asigură un înalt grad de pregătire a bazei tehnico – materiale;

5)  asigură măsurile de protecţie pentru păstrarea armamentului şi muniţiilor, respectarea normelor de securitate;

6)  asigură condiţii optime de deservire tehnică, control şi reparaţie a armamentului, întreţinerea lui în stare bună, respectarea normelor de securitate în timpul procesului de instruire la trageri;

7)  aplică în practică metodele avansate de lucru, în timpul procesului de instruire şi antrenamente, exploatării armamentului şi muniţiilor, lansarea diferitor propuneri, proiecte viabile conducerii MAI, referitoare la activitatea ce o desfăşoară;

8)  organizează şi asigură evidenţa rezultatelor la trageri, a consumului de muniţii, analiza modului, condiţiilor în care se desfăşoară procesul de instruire şi antrenamente, cursuri, prezentarea la timp a dărilor de seamă;

9)  organizează şi desfăşoară examinarea şi reglarea tehnică a armelor de foc cu destinaţie civilă ale clubului, ale subdiviziunilor subordonate mai, a organizaţiilor statale şi nestatale ale Republicii Moldova:

a)arme de foc cu ţeavă ghintuită şi cu ţeavă lisă;

b)arme cu cartuşe gaz;

c)arme pneumatice cu pistoane şi balonaşe gaz.    

 

Secţiunea 6.Atribuţiile Centrului cultură fizică şi sport

24.În activitatea sa, Centrul cultură fizică şi sport îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  asigură desfăşurarea pregătirii fizice a angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

2)  asigură baza tehnico-materială la desfăşurarea competiţiilor din cadrul spartachiadelor organizate de MAI şi Club, precum şi altor competiţii de rang naţional;

3)  prestează servicii de întremare a sănătăţii conform nomenclatorului;

4)  stabileşte activităţi gospodăreşti ale Centrului cultură fizică şi sport.

 

Secţiunea 7. Atribuţiile Secţia administrare şi dezvoltare

25. În activitatea sa, secţia administrare şi dezvoltare îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  asigură procesul de prestare a serviciilor la bazele şi edificiile sportive;

2)  coordonează procesul de exploatare şi întreţinere a edificiilor, construcţiilor, transporturilor auto, utilajului şi inventarului aflat în dotare;

3)  coordonează aprovizionarea tehnico-materială a activităţii gospodăreşti;

4)  coordonează procesele de protecţie a muncii şi apărării contra incendiilor;

5)  efectuează managementul secţiei administrare şi dezvoltare, precum şi a celorlalte secţii şi centre din cadrul Clubului.

 

Secţiunea 8. Atribuţiile Secţiei medicină sportivă

26.În activitatea sa, Secţia medicină sportivă îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)  asigură organizarea şi desfăşurarea controlului medical complex, iniţial şi periodic al sportivilor;

2)  raportează conducerii Clubului despre rezultatele controalelor medicale efectuate (starea sănătăţii, dezvoltarea fizică şi starea funcţională a sportivilor);

3)  întreprinde măsuri pentru accelerarea refacerii sportivilor după antrenamente şi pregătirea lor biologică pentru competiţii;

4)  participă activ la selectarea tinerilor sportivi pentru includerea lor în componenţa echipei sportive de performanţă şi în loturile naţionale la probele de sport;

5)  desfăşoară lucrul educativ şi informativ contra întrebuinţării dopajului în sport;

6)  participă la organizarea şi desfăşurarea cantonamentelor sportive, planificarea şi evidenţa lucrului desfăşurat;

7)  organizează consultaţiile medicale ale sportivilor în instituţiile medicale abilitate;

8)  organizează desfăşurarea examenelor medicale la locul de antrenament al sportivilor;

9)  organizează desfăşurarea recuperării sportivilor traumatizaţi sau bolnavi;

10) asigură asistenţa medicală a competiţiilor sportive;

11) elaborează măsuri de profilaxie în combaterea traumatismului sportiv şi dereglărilor în starea sănătăţii survenite în urma activităţii sportive;

12) organizează perfecţionarea profesională a personalului medico – sanitar;

13) organizează controlul medical al noilor angajaţi;

14) organizează controlul sanitaro – igienic al bazelor sportive şi raportează conducerii Clubului despre rezultatele obţinute;

15) menţine colaborarea cu instituţiile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne şi alte instituţii de forţă;

16) întreprinde măsuri în scopul perfecţionării bazei materiale a secţiei medicină sportivă şi a noilor metode de investigaţie medico-sportivă;

17) propagă cultura fizică şi sportul în rândurile populaţiei, în scopul menţinerii sănătăţii şi profilaxiei morbidităţii.

 

 

Capitolul V. Drepturile şi formele de activitate ale Clubului

 

27.Clubul are dreptul:

1)  să participe în modul  stabilit la elaborarea  actelor normative ce se referă  la domeniul său de activitate;

2)  să presteze servicii contra plată conform Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia la Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27.10.2014 (anexa nr. 1);

3)  să încheie contracte şi acorduri, să elibereze procuri pentru primirea bunurilor materiale;

4)  să depună reclamaţii şi să răspundă la reclamaţii, să-şi apere interesele în organele judiciare şi de arbitraj;

5)  să construiască, să repare, să reconstruiască şi să exploateze bazele şi edificiile sportive;

6)  să adere la organizaţiile sportive internaţionale neguvernamentale, să stabilească contracte şi relaţii internaţionale, să încheie acorduri, să-şi delege reprezentanţii, sportivii şi antrenorii în străinătate;

7)  să invite specialişti, sportivi şi antrenori din străinătate, să organizeze alte acţiuni ce nu contravin legislaţiei în vigoare.