RIPOSTĂ CLEVETITORILOR

DEZMINȚIRE

Cu referire la acuzaţiile aduse recent în adresa conducerii CSC ,,Dinamo”, inclusiv colectivului instituţiei, care zilnic îşi confirmă competenţele prin lucru asiduu și rezultate deosebite, menţionăm:

În ultima perioadă sunt create un șir de impedimente, cu referință la realizarea obiectivului entității și sarcinilor nobile pentru promovarea sportului în rândurile copiilor și adulților, care este manifestat prin atacuri nefondate, subiective și neasumate în spațiul informațional, din partea unor persoane care posibil au interese ascunse sau prin acțiunile de denigrare a imaginii Clubului, eventual se prezumă camuflarea acțiunilor ilegale ale persoanelor terțe cointeresate.

Astfel, în perioada ianuarie 2020 – martie 2021, actuala conducere a CSC „Dinamo” a devenit ținta unor atacuri de denigrare prin lansarea în public a informațiilor false de către o persoană care şi-a încetat activitatea în cadrul acestuia la data de 31 decembrie 2020. Cu efortul comun al Ministerului Afacerilor Interne au fost întreprinse zilnic măsuri de înlăturare a iregulartităților admise pe perioada anilor precedenți, constatate atât de către Curtea de Conturi, precum și de către Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor, care au depistat deficienţe de mijloace băneşti în sumă de zeci de  mln lei.

Urmare a încălcărilor, stabilite în privinţa fostei conduceri a Clubului, dar și a altor entități ce au abuzat de activele statului (ex: Federația de Tir, Asociația obștească „Dinamo-Plus”, SRL „Rumal Impex”, SRL „Prosport Invest”) au fost pornite opt cauze penale pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu săvârșită de persoanele publice din cadrul MAI și CSC ”Dinamo” al MAI, angajării fictive a salariaţilor, fictivității înregistrării și activității agenţilor economici, gestionate de către Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI.

Totodată, actuala conducere a Clubului asigură neadmiterea realizării riscului de înstrăinare a bunurilor imobile (două terenuri proprietate publică cu suparafața totală de 2,234 ha de pe str. Gh. Asachi 23a și str. N. Dimo 30) în valoare de 111.838.890 lei, anterior transmise în locațiune la doi agenți economici, contrar legii, pe un termen de 10 ani și, respectiv 25 de ani. Adițional, sunt depuse eforturi privind acordarea suportului, în limita competenței, la reconstrucția bazinului de înot al CSC ,,Dinamo”.

În prezent, în cadrul Clubului sunt practicate 15 probe sportive. Mai mulți antrenori calificaţi şi de performanţă ai Clubului sunt repartizați pentru proba sportivă „Fotbal” la care participă 120 de copii sau circa 42,4 % din totalul de 283 de copii înscriși în Club. Ceea ce privește asigurarea procesului de instruire a copiilor la această probă, CSC ,,Dinamo” al MAI sistematic acordă suport material sub formă de inventar sportiv și echipament (mingi de fotbal și uniformă sportivă) și oferă sprijinul necesar (transport și condiții necesare) cu excepția cazurilor restricționate de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică întru neadmiterea încălcărilor.

În aceeași ordine de idei, potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea a CSC „Dinamo” al MAI”, Secţia sport profesional exercită atribuţii care contribuie la pregătirea sportivilor de performanță, manifestate prin: interacţiunea cu instituţiile de stat abilitate, în scopul realizării politicii de stat în domeniul culturii fizice şi sportului; selectarea sportivilor de performanţă, în vederea participării acestora la diverse competiţii; organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în grupele de instruire în scopul selectării şi pregătirii rezervelor sportive; pregătirea sportivilor din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI şi participarea lor la competiţiile naţionale şi internaţionale; stabilirea relaţiilor internaţionale de colaborare, schimb de experienţă, etc.

Este de remarcat faptul că, în pofida impedimentelor ce persistă în țară în legătură cu situația pandemică, care se referă în special şi la interzicerea activităţilor sportive de amator, grupele de bază cu echipele de tineri se antrenează conform programului FMF, cu respectarea cerinţelor antipandemice. Clubul în continuare întreprinde măsurile necesare în susținerea şi promovarea modului sănătos de viaţă, prin respectarea întocmai a recomandărilor de sănătate publică.

Astfel, în lipsa unei informări corecte și imparțiale, CSC „Dinamo” condamnă aceste acuzații calomnioase, ofensatoare şi neargumentate, precizând că la ziua de astăzi rămâne a fi unica instituție din cadrul MAI și din țară care, prin atribuțiile sale, încurajează sportul de performanță, fiind dispus la conlucrare constructivă și eficientă cu persoane fizice sau/și juridice necompromise, în limita cadrului legal. De asemenea, CSC „Dinamo” cere de a nu implica entitatea în jocuri politice și alte activități ce au drept scop denigrarea imaginii Clubului și, per general, a sistemului Afacerilor Interne.

NOTĂ: conform prevederilor Ordinului MAI nr. 279 din 21.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CSC „Dinamo” al MAI”, entitatea reprezintă o autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită un şir de atribuţii privind asigurarea organizatorico-metodică a pregătirii fizice angajaților cu statut special a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne și instrucțiunii de tragere, organizarea şi desfăşurarea spartachiadelor și altor acțiuni sportive cu caracter în masă, precum și de întremare a sănătății, colaborarea cu instituțiile publice abilitate din țară în scopul pregătirii sportivilor de performanță, inclusiv și participarea lor la competițiile naționale și internaționale etc.

No Replies to "RIPOSTĂ CLEVETITORILOR"